WAGYU RESTAURANT . SHOP GUIDE

ร้านอาหารเนื้อวากิวญี่ปุ่น/คู่มือแนะนำร้านตัวแทนจำหน่าย

ข้อตกลงการใช้และสิทธิส่วนบุคคล

ข้อตกลงการใช้และสิทธิส่วนบุคคลนี้(ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลงนี้”) คือสิ่งที่สภาส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ญี่ปุ่น(ต่อไปนี้เรียกว่า “ทางสภา”)ได้กำหนดเงื่อนไขการใช้บริการ(ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการนี้”)ที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้(ร้านอาหารเนื้อวากิวญี่ปุ่น/คู่มือแนะนำร้านตัวแทนจำหน่าย) ขอท่านที่ใช้บริการทุกท่าน(ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้”)ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ในการใช้บริการของเรา

ข้อที่ 1 (การนำไปใช้)
ข้อตกลงนี้จะนำไปใช้กับความสัมพันธ์ทั้งสิ้นในการใช้บริการนี้ระหว่างผู้ใช้กับทางสภา
บริการนี้หมายถึง ร้านอาหารที่มีการใช้เนื้อวากิวที่ผลิตจากญี่ปุ่น,การนำเสนอข้อมูลของร้านตัวแทนจำหน่ายและการนำเสนอข้อมูลประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อวากิวที่ผลิตจากญี่ปุ่นซึ่งดำเนินการดังกล่าวนี้อยู่ในประเทศไทย
ข้อที่ 2 (ข้อห้าม)
 1. 1. ทางสภามีข้อห้ามต่อผู้ใช้ที่ปฏิบัติพฤติกรรมดังต่อไปนี้
  1. 1) การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือการกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางสภาหรือบุคคลที่สาม
  2. 2) การกระทำที่เป็นการล่วงล้ำหรืออาจเป็นการล่วงล้ำต่อทรัพย์สิน,เกียรติยศ,สิทธิส่วนบุคคลและอื่นๆต่อทางสภาหรือบุคคลที่สาม
  3. 3) การกระทำที่เป็นการต่อต้านหรืออาจเป็นการต่อต้านต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
  4. 4) การลงทะเบียนอีเมล์แอดเดรสของผู้อื่น การกระทำที่เป็นการแจ้งและการรายงานที่เป็นเท็จ
  5. 5) การกระทำที่ใช้หรือเสนอโปรแกรมที่มีผลเสียหายเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์
  6. 6) การกระทำที่เป็นการส่งอีเมล์และอีเมล์แมกกาซีนที่ไม่พึงประสงค์แต่เพียงฝ่ายเดียว
  7. 7) นอกจากนี้ การกระทำที่ผิดต่อกฎหมายหรือการกระทำที่อาจเป็นการผิดต่อกฎหมาย
  8. 8) นอกจากนี้ มีการกระทำที่ทางบริษัทตัดสินว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
 2. 2.กรณีที่มีการกระทำผิดกฎดังที่กล่าวข้างต้น
  ผู้ใช้เห็นด้วยต่อการที่ทางสภาสามารถเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายต่อผู้ใช้ได้
ข้อที่ 3 (สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในลิขสิทธิ์,เครื่องหมายการค้า,สิทธิบัตรเป็นต้น)
ทางสภาไม่อนุญาตให้มีการนำรูปภาพ,โลโก้,ข้อมูลประเภทต่างๆที่แสดงอยู่ในบริการนี้ไปเลียนแบบหรือทำซ้ำ/ตีพิมพ์ใหม่ที่อื่นโดยพลการ
ข้อที่ 4 (ลิงก์เว็บไซต์ภายนอก)
ทางสภาไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่อยู่ในเว็บไซต์ภายนอกซึ่งทำขึ้นจากร้านอาหาร,ร้านตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของทางสภา
ในกรณีนี้ถือว่าผู้ใช้จำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายสิทธิส่วนบุคคลและระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ถือกรรมสิทธิ์เว็บไซต์ภายนอกนั้น
ข้อที่ 5 (วิธีการรวบรวมข้อมูลสิทธิส่วนบุคคล)
ตอนที่ผู้ใช้ได้มาเข้ามาที่เว็บไซต์ของบริการนี้ ทางสภาไม่ได้ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพิจารณาแยกชื่อ,ที่อยู่และอื่นๆของผู้ใช้แต่ในการที่ผู้ใช้ได้เข้าสู่ระบบบริการนี้และทำการใช้ ทางเราจะถือว่าผู้ใช้มีความเห็นด้วยในข้อตกลงข้อที่ 6(คุกกี้)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อที่ 6 (คุกกี้)
ที่เว็บไซต์ของบริการนี้ มีการพิจารณาแยกแยะคอมพิวเตอร์โดยทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้โดยใช้ “คุกกี้” ทางสภาดำเนินการวิเคราะห์อย่างเหมาะสมโดยใช้ข้อมูลของคุกกี้เพื่อมุ่งเป้าหมายสู่การบริการที่ก้าวหน้า แต่ผู้ใช้สามารถกำหนดเบราว์เซอร์เพื่อทำการลบคุกกี้หรือปฏิเสธได้ กรณีที่ต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ กรุณาทำการโมฆะ(Opt Out)จากเว็บไซต์ของบริษัทที่รองรับดังต่อไปนี้

Google Analytics Opt Out
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th

*กรณีที่ทำการเปลี่ยนแปลงเบราว์เซอร์,ลบคุกกี้และอื่นๆ จำเป็นต้องทำการกำหนด Opt Out และ Opt In อีกครั้ง

ข้อที่ 7 (การหยุดเสนอการบริการนี้)
กรณีที่ทางสภาพิจารณาตัดสินว่ามีเหตุผลที่เข้าข่ายในข้อใดดังต่อไปนี้ ทางสภาสามารถทำการยกเลิกการเสนอบริการนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือทำการระงับได้โดยไม่ทำการแจ้งต่อผู้ใช้ล่วงหน้า
 1. (1) กรณีทำการตรวจสอบบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้
 2. (2) กรณีที่เกิดความยากลำบากในการนำเสนอบริการนี้อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดจาก แผ่นดินไหว,ฟ้าผ่า,เพลิงไหม้,ไฟดับหรือภัยธรรมชาติ
 3. (3) กรณีที่ระบบหยุดทำงานอันเนื่องมาจากคอมพิวเตอร์หรือวงจรสื่อสารขัดข้อง
 4. (4) อื่นๆ กรณีที่ทางสภาได้พิจารณาตัดสินว่ามีความยากลำบากในการเสนอบริการนี้
  เกี่ยวกับการที่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามมีการสูญเสียผลกำไรหรือมีความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ
อันเนื่องจากการหยุดหรือระงับการเสนอบริการนี้ ทางสภาจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลใด
ข้อที่ 8 (การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้)
ในกรณีที่มีการพิจารณาตัดสินว่ามีความจำเป็น ทางสภาสามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้เสมอโดยไม่มีการแจ้งต่อผู้ใช้
หลังทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้ โดยยกเว้นกรณีที่ทางสภาได้กำหนดแยกไว้ต่างหาก จะถือว่าเกิดประสิทธิผลนับตั้งแต่ที่ลงพิมพ์ในเว็บไซต์ของบริการนี้
ข้อที่ 9 (ข้อยกเว้นการไม่ต้องรับผิดชอบ)
ทางสภาจะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับลูกค้า,การติดต่อหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้กับร้านอาหาร,ร้านตัวแทนจำหน่ายหรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับบริการนี้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับการที่ผู้ใช้กระทำการทั้งสิ้นในการใช้ข้อมูลของบริการนี้ ร้านอาหารและร้านตัวแทนจำหน่ายที่ใช้เนื้อวากิวผลิตในญี่ปุ่นที่แสดงอยู่ในบริการนี้ เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว อาจมีกรณีหยุดการใช้เนื้อวากิวของญี่ปุ่น,ปิดร้าน,ย้ายสถานที่และอื่นๆได้ การตรวจเช็คข้อมูลล่าสุดนั้น ตรวจเช็คได้จากเว็บไซต์ของแต่ละร้านอาหารและร้านตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ใช้ทำการติดต่อสอบถามไปยังร้านโดยตรง
ข้อที่ 10 (การเลือกใช้กฎหมายเข้ามาควบคุม/อำนาจศาล)
ในการตีความของข้อตกลงนี้ จะถือการใช้กฎหมายของญี่ปุ่นเข้ามาควบคุม
กรณีที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับบริการนี้ จะถือให้เป็นอำนาจศาลในข้อตกลงซึ่งสถานที่ตั้งของสภานี้(ญี่ปุ่น,โตเกียว)อยู่ในเขตอำนาจ

พิมพ์ครั้งแรก : วันที่ 8 ในเดือนมีนาคม 2019

WAGYUNAVI WAGYUNAVI toTop